Regulamin serwisu internetowego www.mktea.pl

 1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników serwisu mktea.pl oraz zasad funkcjonowania serwisu www.mktea.pl
  2. Rozpoczęcie korzystania z serwisu będzie interpretowane, jako wyrażenie zgody na warunki określone regulaminem bez zastrzeżeń. W przypadku braku akceptacji regulaminu Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z serwisu.
  3. Ilekroć w dalszej części niniejszego regulaminu jest mowa o:
   1. regulaminie - rozumie się przez to regulamin serwisu internetowego www.mktea.pl;
   2. serwisie i/lub portalu - rozumie się przez to serwis internetowy mktea.pl tj. zorganizowaną platformę internetową składającą się ze stron, podstron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będącą własnością właściciela serwisu i dostępną pod adresem www.mktea.pl, do którego prawa przysługują właścicielowi serwisu;
   3. właścicielu serwisu – rozumie się przez to firmę Marta Kijewska Tea z siedzibą w Warszawie ul. Przy Agorze 17 lok. usł. 5, wpisana do CEIDG (CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) , NIP 742-103-21-94, RGON: 364002474, zwaną w skrócie M.K.Tea;
   4. administratorze – rozumie się przez to właściciela serwisu;
   5. materiałach - rozumie się przez to rysunki, grafiki, teksty, zdjęcia, wykresy, materiały audio i video oraz jakiekolwiek informacje (treści) zamieszczane w serwisie, w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
   6. usługach – rozumie się przez to dostępne w serwisie usługi świadczone drogą elektroniczną przez właściciela serwisu na rzecz użytkowników, umożliwiające w szczególności zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez właściciela serwisu i jego dostawców, a także korzystanie z funkcjonalności serwisu.
 2. Dane osobowe i polityka prywatności

  1. Administratorem danych przetwarzanych przez serwis w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest Marta Kijewska Tea z siedzibą w Warszawie ul. Przy Agorze 17 lok. usł. 5, wpisana do CEIDG (CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) , NIP 742-103-21-94, RGON: 364002474.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celach informacyjnych i statystycznych, a w szczególności:
   1. w związku z obsługą korespondencji spływającej za pośrednictwem serwisu,
   2. przy rozpatrywaniu reklamacji,
   3. dla potrzeb technicznych i statystycznych serwisu.
  3. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Użytkowników: adresy e-mail, adresy IP, inne dane podane dobrowolnie przez Użytkowników. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane powyżej. Udzielając informacji, Użytkownik potwierdza, iż godzi się na przetwarzanie danych w/w opisanych celach. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
  4. W ramach serwisu stosowane są pliki cookie, aby serwis lepiej spełniał oczekiwania jego użytkowników. Serwis nie wykorzystuje narzędzi do zbierania i/lub przekazywania danych umożliwiających profilowanie użytkownika przez mktea.pl i/lub firmy trzecie. Jeżeli użytkownik nie akceptuje stosowania plików cookie, może wyłączyć je w ustawieniach swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę użytkownika serwisu na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
  5. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa (np. organom ścigania).
 3. Prawa autorskie

  1. Zawartość serwisu mktea.pl, w szczególności utwory, znaki towarowe, ich wybór i zestawienie w serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa m.in. w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone.
  2. Prawa do zawartości serwisu m.in. do materiałów, w szczególności wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do utworów i znaków towarowych należą do właściciela serwisu lub jego dostawców, i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez pisemnej zgody właściciela serwisu.
  3. Użytkownik może korzystać z materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet serwisu lub jego części lub utworów zamieszczonych w serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Wszelkie modyfikacje zawartości umieszczonej przez właściciela w serwisie mktea.pl są zabronione.
  4. Przez korzystanie z zawartości serwisu, w szczególności utworów udostępnianych w serwisie użytkownicy nie nabywają żadnych praw, ani też nie uzyskują licencji do tych utworów.
 4. Rodzaj i zakres usług. Warunki korzystania z serwisu

  1. Serwis umożliwia użytkownikom korzystanie z jego funkcjonalności i usług bez konieczności rejestracji.
  2. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne i dobrowolne. W dowolnym momencie użytkownik może zrezygnować z korzystania z serwisu.
  3. Serwis w ramach swojej działalności prowadzi akcje informacyjne, edukacyjne, marketingowe, udostępnia artykuły oraz przedstawia produkty oferowane przez sklep M.K.Tea (Marta Kijewska Tea).
  4. Każdy z użytkowników serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług serwisu zgodnie z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem, normami społeczno-obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego w Internecie oraz zgodnie z niniejszym regulaminem serwisu i wszelkimi regulaminami zawartymi na podstronach serwisu.
  5. Aby korzystać z usług w serwisie niezbędne jest posiadanie przez użytkownika urządzenia mającego dostęp do Internetu oraz odpowiedniej przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Odrębne regulaminy, które mogą być dostępne w serwisie, dotyczące poszczególnych usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych usług.
  6. Użytkownicy mają możliwość skontaktowania się z właścicielem serwisu poprzez zakładkę "Kontakt z nami"
  7. Użytkownicy mają możliwość korzystania z funkcjonalności innych usługodawców poprzez kliknięcie na odnośniki (linki) prezentowane na stronie i podstronach serwisu w sposób opisowy i/lub graficzny. W takich przypadkach użytkownicy korzystają z ww. funkcjonalności na zasadach określonych przez tych usługodawców, w szczególności:
   1. link https://plus.google.com/+MKTeaWarszawa na zasadach określonych przez dostawcę serwisu Google.com i udostępnionych pod adresem https://plus.google.com/up/tos/?hl=pl 
   2. link http://www.facebook.com/MKTeaWarszawa na zasadach określonych przez dostawcę serwisu facebook.com i udostępnionych pod adresem https://www.facebook.com/policies?ref=pf
   3. w.prestashop.com/ na zasadach określonych przez dostawcę serwisu prestashop.com i udostępnionych pod adresem https://www.prestashop.com/en/terms-of-use
   4. link do lokalizacji sklepu na mapie na zasadach określonych przez dostawcę serwisu Google.com określonych i udostępnionych pod adresem  https://www.google.com/intl/en/help/terms_maps.html?hl=pl
   5. linki na stronach produktów do udostępniania informacji w sieciach społecznościowych na zasadach określonych przez dostawców tych serwisów. 
 5. Reklamacje

  1. Każdemu użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisem i świadczonymi w nim usługami. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@mktea.pl
  2. Właściciel serwisu rozpatrzy reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. Właściciel serwisu ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od użytkownika dodatkowych wyjaśnień, a czas udzielania wyjaśnień przez użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
  3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w zgłoszonej reklamacji. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać przekazana z wykorzystaniem innych środków komunikacji.
  4. W przypadku braku akceptacji stanowiska M.K.Tea opisanego w odpowiedzi na reklamację, Zgłaszający może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.
 6. Ograniczenia odpowiedzialności

  1. Właściciel serwisu zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby informacje zamieszczane przez właściciela/administratora na portalu były jak najwyższej jakości.
  2. Właściciel/administrator zastrzega możliwość występowania nieścisłości technicznych i błędów typograficznych w informacjach zawartych w serwisie. Właściciel/administrator zobowiązuje się równocześnie dołożyć wszelkich starań, by eliminować na bieżąco wszelkie błędy.
  3. Materiały zawarte w serwisie mktea.pl oraz na podstronach serwisu mogą ulec zmianie w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.
  4. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania wszelkich zmian na serwisie oraz do czasowego wstrzymania lub rezygnacji z prowadzenia serwisu bez wcześniejszego powiadomienia.
  5. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, ubytki spowodowane korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, w szczególności związane z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z serwisu, powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i serwisu, błędów systemu komputerowego.
 7. Postanowienia końcowe

  1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do regulaminu. Informacja o dacie wejścia w życie nowej wersji regulaminu będzie każdorazowo umieszczona w treści regulaminu.
  2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
  3. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018
  4. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.mktea.pl/content/3-terms-and-conditions-of-use/